ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹਨ।
Sr No. Scheme Type Registration Type Category Application Number Buyer's Name Machine Name Authorised Representative Name Approval Date Expiry Date Extention Expiry Date Mobile Number Village Name Block Name Tehsil Name District Name Status
{{$index+1}} {{detail.scheme_type_name}} {{detail.registration_type_name}} {{detail.CategoryName}} {{detail.application_number}} {{detail.beneficiary_name}} {{detail.machine_category_name}} {{detail.authorised_representative_name}} {{detail.approval_date|date:'dd/MM/yyyy'}} {{detail.Expirydate|date:'dd/MM/yyyy'}} {{detail.ExtentionEndDate}} {{detail.registered_mobile_number}} {{detail.village_name}} {{detail.block_name}} {{detail.tehsil_name}} {{detail.district_name}} {{detail.SantionExpiry}}